preklad SDL Trados Studio - softvér, školenia, poradenstvo | ASAP

Prečo prekladatelia využívajú naše školenie SDL Trados Studio?

Pretože SDL Trados Studio im pomáha prekladať RÝCHLEJŠIE a KVALITNEJŠIE.
Pretože poskytujeme individuálne školenia ZA ROZUMNÚ CENU.
Program SDL Trados Studio si u nás môžete zakúpiť.
Program SDL Trados Studio vám nainštalujeme a nastavíme.
Pri problémoch s programom SDL Trados Studio vám ochotne poradíme.
Na jednom mieste Trados kúpite, vyškolíte sa a získate online pomoc.
Kontaktujte nás!

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP
ŠKOLENIA V SLOVENČINE
SDL TRADOS STUDIO VÁM NAINŠTALUJEME A NASTAVÍME
ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY V SLOVENČINE
MOŽNOSŤ ONLINE ŠKOLENÍČo je Trados?

Trados, teda presnejšie SDL Trados Studio patrí medzi tzv. nástroje pre počítačom podporovaný preklad. SDL Trados Studio uzrelo svetlo sveta v roku 2009 a predstavuje samostatné komplexné prostredie pre realizáciu prekladov. Pre prekladateľov, ktorí boli zvyknutí pracovať v starej verzii programu SDL Trados predstavuje táto aplikácia výraznú zmenu. Zároveň musíme povedať, že pre prekladateľov, ktorí nemajú predchádzajúce skúsenosti s prekladom pomocou CAT nástrojov je tento nový systém oveľa jednoduchší. Integruje v sebe správu projektov, editor prekladu, pamäť prekladu a umožňuje preklad rozdielnych typov súborov vo veľkom množstve (pozri obr.). Okrem toho prišla s veľkým počtom inovácií, ktoré urýchľujú preklad a zjednodušujú prekladateľom prácu.
Náhľad v reálnom čase zabezpečuje prehľad o formáte prekladaného textu. Vďaka označeniu v pravom stĺpci editora prekladu vie prekladateľ v každom momente, akú časť textu prekladá. V prípade potreby si môže zapnúť aj náhľad prekladu v pôvodnom formáte. Editor prekladu pripomína editor jedného z „rodičov“ aplikácie - programu SDLX. Ide teda o tzv. „side by side“ koncepciu. Ukázalo sa, že pre väčšinu prekladateľov je táto koncepcia prirodzenejšia, i keď my, ktorý sme väčšiu časť prekladateľského života prekladali pomocou programu Trados vo Worde, si budeme musieť zo začiatku zvykať. Na lepšie sa však zvyká rýchlo.
Funkcia Autosuggest je podobná funkcii T9, ktorú poznáte z mobilných telefónov. Po napísaní prvých písmen slova vám Autosuggest ponúkne slovo a po jeho odsúhlasení klávesom Enter slovo vloží do textu. Pre túto funkciu však musíte mať vytvorený slovník Autosuggest (Autosuggest Dictionary), na čo potrebujete aplikáciu Autosuggest Creator. Editor programu SDL Trados Studio zobrazuje len tie tagy, ktoré sú viazané k prekladanému textu, a ich zobrazenie je preto potrebné ukázať. Naopak, nezobrazí ostatné tagy, vďaka čomu je text na preklad oveľa prehľadnejší, ako tomu bolo v TagEditore. SDL Trados Studio síce obsahuje integrované zobrazovanie zhôd z terminologických slovníkov. Naďalej však ide o využitie aplikácie MultiTerm, ktorá je pre túto funkciu nevyhnutná.
Prevratnou je možnosť používania niekoľkých pamätí prekladu súčasne. Môžete si pri tom zvoliť, ktorá pamäť je určená na zápis a ktorá je len na čítanie. Samozrejmosťou je možnosť použitia viacerých terminologických databáz súčasne. Jednoduchý a zrozumiteľný sprievodca umožní bezproblémové založenie projektu aj úplnému začiatočníkovi. Čo sa týka dostupných verzií, platí pre FL (z anglického FreeLancer) verziu opäť obmedzenie počtu jazykov na päť. Zároveň je tu obmedzenie pre prácu v lokálnej sieti (LAN), kde môže byť súčasne spustená len jedna FL verzia programu.

História počítačom podporovaného prekladu?

Históriou počítačom podporovaného prekladu sa zaoberajú viaceré komplexné diela a nie je úlohou tohoto webu im konkurovať. Pre správne chápanie procesov je však dobré poznať aspoň základné fakty. Od počiatku využívania počítačov na editáciu textov existovali snahy uľahčiť si preklad. Ako prvé vznikali takzvané MT softvéry. Skratka MT je odvodená z anglického Machine Translation a označuje systém produkujúci preklad automaticky, teda strojovo, bez zásahu prekladateľa. Prvé systémy boli takzvané Word Based, boli teda založené na slovníkových databázach. Zjednodušene sa dá povedať, že nahrádzali slová v texte ich prekladmi zo slovníka. Sprvoti si počítačoví odborníci mysleli, že éra ľudského prekladu sa blíži ku koncu, najmä keď sa kapacita a výkon počítačov rádovo zvyšoval každým dňom. Kvalita takýchto prekladov bola však nízka a pre profesionálne preklady bolo ich využitie veľmi obmedzené. Neskôr však prišlo vylepšenie vo forme „phrase based“ systémov. Jednotka slovo bola teda nahradená jednotkou fráza. Tým sa samozrejme presnosť prekladu násobne zvýšila. Potom pribudli „Rule Based“ systémy, ktoré pracujú na základe určitých lingvistických pravidiel, zadefinovaných jazykovedcami pri vytváraní prekladateľského algoritmu. Nevýhodou je, že pre každú jazykovú kombináciu musia byť zadefinované osobitné pravidlá.
Koncom osemdesiatych a začiatkom deväťdesiatych rokov prišli s prevratným nápadom takmer zároveň viacerí prekladatelia a ponúkli svetu prvé TM systémy, teda systémy s pamäťou prekladu (Translation Memory - TM). Firma Trados vyvinula v roku 1988 svoj prvý TM produkt TED, ktorý je vlastne predchodcom Translator’s Workbench – TWB. TWB je to databáza preložených viet, v ktorej sa vyhľadávajú podobnosti s práve prekladanou vetou. Pridala sa spoločnosť IBM so svojim programom Translators Manager a prekladateľská spoločnosť STAR, ktorá vyvinula pre svoje interné potreby program STAR Transit. Prvým skutočne komerčným programom bola aplikácia DeJa Vu od španielskej spoločnosti Atril. Momentálne je na trhu niekoľko desiatok a možno aj stoviek rôznych nástrojov. Magickým slovom posledných desaťročí zostáva slovo Trados. Presadil sa aj vďaka úspešnému využitiu pri prekladoch textov v rámci inštitúcií EÚ. Počas svojej dvadsaťpäťročnej histórie prešiel podstatným vývojom ako po stránke technickej tak i po stránke procesnej a obchodnej. V roku 2005 kúpila spoločnosť SDL spoločnosť Trados a postupne zlúčila produkty SDLX a Trados do produktu SDL Trados Studio. Vývojári sa snažili ponechať z oboch produktov to najlepšie a doplniť ho novými účinnými technológiami. V súčasnosti je na trhu posledná verzia programou pre počítačom podporovaný preklad SDL Trados Studio 2018 SR2.